Statut Stowarzyszenia ASF w Polsce

Przyjęty na zebraniu założycielskim w dniu  25.06.2008 w Piekarach

Rozdział I

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie ASF w Polsce (zwane dalej: Stowarzyszeniem).

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem zawiązanym dla wspierania projektów edukacyjnych, przed wszystkim w formie wolontariatu międzynarodowego, we współpracy z Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) z Niemiec.

3. Siedzibą stowarzyszenia są Piekary k. Krakowa.

4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach 1 (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855  z późn. zm.), niniejszego statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

8. W nawiązaniu do działalności Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) z Niemiec Stowarzyszenie stawia sobie za cel działania:

a) służące edukacji historycznej, szczególnie związane z okresem II wojny światowej i skutkami narodowego socjalizmu

b) przeciw rasizmowi, ksenofobii i wszelkim rodzajom dyskryminacji;

c) na rzecz pokoju, tolerancji i porozumienia;

d) wspierające promocję i organizację wolontariatu, w szczególności wolontariatu międzynarodowego;

e) ułatwiające kontakty pomiędzy wolontariuszami polskimi i zagranicznymi;

f) prowadzące do polepszenia sytuacji społeczno-prawnej wolontariatu.

9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) organizację wolontariatu, szczególnie międzynarodowego

b) organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, seminariów informacyjnych i warsztatowych dla młodzieży i dorosłych;

c) organizowanie i prowadzenie kampanii (w tym medialnych) o charakterze społecznym, kulturalnym i informacyjnym;

d) organizowanie akcji kulturalnych w tym wystaw, koncertów oraz warsztatów;

e) wspomaganie praktyczne i merytoryczne szkoleń organizowanych przez instytucje wspierające i organizujące wolontariat;

f) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia oraz przy pomocy których cele Stowarzyszenia mogą być realizowane;

g) wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe dla organizacji i instytucji wspomagających rozwój wolontariatu;

h) pomoc merytoryczną, praktyczną, naukową i doradczą dla wolontariuszy.

10. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jest organizacją non-profit.

a) statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna;

b) cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna w tym także nie będąca obywatelem Polski, która;

a) złoży deklarację członkowską z wnioskiem o przyjęcie na piśmie,

b) akceptuje cele i metody działania oraz statut Stowarzyszenia,

c) była lub jest wolontariuszem albo czynnie wspiera wolontariat, szczególnie wolontariat międzynarodowy.

13. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

17. Członkowie honorowi są przyjmowani  przez Zarząd na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni posiadają prawo do:

a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia

b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia i kierowania ich do Zarządu lub pod obrady Walnego Zgromadzenia,

c) uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia,

d) uczestniczenia w działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie,

e) otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi są zobowiązani do:

a) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

21. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

22. Pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu może nastąpić w wypadku:

a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) uporczywego zaniedbywania przez członka udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo;

d) innego zachowania członka, mogącego naruszać dobre imię lub interes Stowarzyszenia.

23. Uchwałę potwierdzającą wygaśnięcie członkostwa oraz uchwałę o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu podejmuje Zarząd, który ma obowiązek niezwłocznego poinformowania zainteresowanego na piśmie o treści podjętej uchwały. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania członka o podjęciu uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

24. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

25. Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata z możliwością nieograniczonego powtarzania.

26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

28. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

29. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd  Stowarzyszenia w ciągu sześciu pierwszych miesięcy danego roku kalendarzowego. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania, listownie lub w drodze ogłoszenia zamieszczonego w siedzibie Stowarzyszenia  lub na stronie www Stowarzyszenia.

30. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i w każdej sprawie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad ogłasza się w sposób ustalony dla zwoływania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

31. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają przy obecności co najmniej połowy Członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych Członków.

32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

34. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa, wiceprezesa oraz członka zarządu. Członkowie Zarządu muszą uzyskać co najmniej połowę głosów poparcia spośród wszystkich ważnie oddanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Członków.

35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego prezes.

36. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h) przyjmowanie i skreślanie członków.

37. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.

39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

40. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród Członków Stowarzyszenia, której dokonują pozostali członkowie organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

41. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa na dobrach niematerialnych.

42. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,

c) dochodów z działalności statutowej,

d) dobrowolnych składek członkowskich.

43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

44. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów.

45. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych upoważnieni są prezes Zarządu z jednym członkiem Zarządu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

46. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością (dwóch trzecich) głosów.

47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach.

Rozdział VII
Postanowienia przejściowe

49. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia Założyciele stają się jego Członkami zwyczajnymi.