Jak zostać wolontariuszką/wolontariuszem?

Bezinteresowne zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy łączy ludzi z różnych państw i daje nadzieję, że dzięki świadomej działalności na rzecz pokoju świat bez autorytarnych i totalitarnych systemów politycznych, wojen i prześladowań jest możliwy.

Informacje dla kandydatów

Wolontariat trwa 12 miesięcy. Rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w sierpniu następnego roku.

Wolontariuszki i wolontariusze pracują w:

  • muzeach i miejscach pamięci o ofiarach II wojny światowej i Zagłady europejskich Żydów,
  • ośrodkach edukacji historycznej i obywatelskiej,
  • organizacjach współpracujących z osobami doświadczającymi wykluczenia, np. z osobami z niepełnosprawnościami, bez stałego miejsca zamieszkania, uchodźcami, przedstawicielami mniejszości.

W czasie trwania wolontariatu ASF organizuje seminaria dla wolontariuszek i wolontariuszy, które umożliwiają lepsze poznanie innych uczestników programu, a także pomagają w aklimatyzacji i stanowią okazję do zdobycia wiedzy i wymiany doświadczeń na temat historii, pamięci o przeszłości i obecnej sytuacji politycznej.

Kandydaci do wolontariatu powinni przesłać na adres Stowarzyszenia ASF w Polsce następujące dokumenty (w języku niemieckim lub angielskim - zależnie od kraju, w którym chcą pracować):

  • życiorys
  • aplikację
  • 4 zdjęcia (ewentualnie 1 zdjęcie przesłane wraz z wnioskiem, a reszta po zakwalifikowaniu do wolontariatu)

ASF ponosi koszty podróży wolontariusza na początku i na końcu wolontariatu, a także dojazdu na wszystkie seminaria. Wolontariusze otrzymują kieszonkowe, pieniądze na mieszkanie i wyżywienie.

ASF jest organizacją non-profit i stara się zdobywać fundusze na sfinansowanie swej działalności z różnych źródeł. Środki na działalność ASF pochodzą od organizacji i instytucji niemieckich i europejskich oraz z prywatnych darowizn.

Koszty rocznego programu wolontariatu to średnio 10.000 EUR. Aby ta działalność mogła być utrzymywana na tak dużą skalę jak obecnie, ASF zwraca się z prośbą o wsparcie również do uczestników programu wolontariatu. Wolontariusze proszeni są o przesłanie informacji o programie wolontariatu organizacjom i osobom, które mogłyby wesprzeć ten program. Poszukiwanie sponsorów może dotyczyć zarówno osób publicznych, instytucji czy firm, jak i kręgu rodziny i przyjaciół. Nawet jeżeli nie uda się pozyskać środków, ważna jest sama popularyzacja idei wolontariatu.

Wolontariusze i wolontariuszki proszeni są o znalezienie koła wsparcia liczącego 10 osób lub instytucji, które co miesiąc będą przesyłać na rzecz ich wolontariatu 20 PLN. Drugą możliwością jest wpłacenie kwoty 650 EUR na rzecz programu ASF. Jest to dobrowolny wkład uczestników umożliwiający dalszy rozwój działalności organizacji, nie jest on jednak warunkiem przyjęcia do programu wolontariatu. Osoby, które nie są w stanie zapłacić tej kwoty, mogą zostać zwolnione z jej części lub całości.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu są zobowiązane do odbycia krótkiej praktyki przed rozpoczęciem wolontariatu, najlepiej w organizacji zajmującej się podobną do wybranego programu działalnością socjalną. Należy również dostarczyć zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza i stomatologa oraz zaświadczenie o niekaralności.

Aplikacje prosimy przesłać na adres:

Stowarzyszenie ASF w Polsce
Piekary 2
32-060 Liszki